ผู้อำนวยการ iNT เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรบรรยายเสวนาในงาน “สัมมนาผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา”
16/03/2021
ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ‘การสนับสนุนนวัตกรรม และ Entrepreneurship’ และ ‘การรับปรึกษาด้านการจัดการนวัตกรรม
26/03/2021

MICC จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Trend & Technology หัวข้อ “นวัตกรรมข้าวไทย ใส่ใจเบาหวาน”

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) ภายใต้การดูแลของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Trend & Technology ในหัวข้อ “นวัตกรรมข้าวไทย ใส่ใจเบาหวาน” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร์ ไชยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารทางการแพทย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไอเดีย ‘การพัฒนาข้าวไทย’ เพื่อช่วยผู้ป่วยเบาหวาน รวมถึงแนวทางการพัฒนานวัตกรรมข้าวไทยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ส่งต่อสู่สังคมต่อไป