05/03/2021
ผู้อำนวยการ iNT เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรบรรยายเสวนาในงาน “สัมมนาผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา”
16/03/2021

MICC เข้าเยี่ยมชมงานและร่วมประชุมกับบริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ตราสินค้าข้าวหงษ์ทอง)

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (Mahidol Industry Connection Center : MICC) ภายใต้สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.เคอิตา โอโน รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร์ ไชยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมงาน พร้อมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด (ตราสินค้าข้าวหงษ์ทอง) ในการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เจียร์เม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด จังหวัดนนทบุรี