iNT ร่วมกับ True lab จัดกิจกรรม MUxTRUE Co-Creation Workshop
06/08/2020
iNT Series Workshop หัวข้อ ‘CR 04′
20/08/2020

ผู้อำนวยการ iNT เข้าร่วมกิจกรรม “Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ศาตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและวัตกรรม (iNT) เข้าร่วมกิจกรรม “Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี”
ครั้งที่ 2/2563 ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกสายงานของมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีโอกาสพบปะและสื่อสารกัน
รวมถึงเป็นเวทีที่ให้มีการซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกันกับทีมบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องในทิศทางการบริหารงาน สามารถนำพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้