กิจกรรม ‘การบริหารจัดการโครงการและทบทวนความเข้าใจในการให้บริการรับทำวิจัย’
14/06/2022
MU Developer Bootcamp
04/07/2022

สัมมนาออนไลน์ สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยเครื่องมือแพทย์ กับย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีและมาตรฐาน อย.

ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) โดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND : Medical Innovations Development Center) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ Innovation for Networking “สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยเครื่องมือแพทย์ กับย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี และมาตรฐาน อย.” 🩺

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา (คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล) บรรยายหัวข้อ “มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ / Reinventing university ด้าน medical device ของมหาวิทยาลัยมหิดล”
คุณธเนศ วิริยะเมธานนท์ (ตัวแทนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาหารและยา)
บรรยายหัวข้อ “มาตรฐาน อย. ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์”
รองศาสตราจารย์ ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล) บรรยายหัวข้อ “ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์ MICC (Mahidol Industry Connection Center)”
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ม.ล. ชาครีย์ กิติยากร (หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) บรรยายหัวข้อ “ความร่วมมือกับโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์”
 คุณน้ำฝน ประโพธิ์ศรี ( ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) บรรยายหัวข้อ “ความร่วมมือกับย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี”

 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 (ผ่านระบบ Webex) เวลา 09.00-12.00 น.
 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : CLICK !

สัมมนาฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย * ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 5 กรกฎาคม 2565