ช่วงก่อนเริ่มงาน / เริ่มกิจกรรม

ช่วงพักเบรก / ทานอาหารว่างหรืออาหารกลางวัน (ถ้ามี)

ช่วงก่อนจบกิจกรรม/ก่อนปิดงาน