ระบุข้อมูลของคุณ

นายนางนางสาว


1. การสมัครสมาชิกของคุณมีต้องมีจุดประสงค์เพื่อให้ MaSHARES co-working space & Maker Space มอบการบริการต่างๆที่จัดไว้ให้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆเท่านั้น

2. เพื่อความสะดวก สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ทำการจัดเก็บข้อมูลของคุณสมาชิกที่ได้กรอกรายละเอียดในระบบที่มีความปลอดภัย โดยถือว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

3. สมาชิกต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรงตามเป็นจริง เพื่อสิทธิประโยชน์ของคุณสมาชิกเอง หากตรวจสอบพบว่า ข้อมูลของคุณที่ให้มาเป็นเท็จ ทาง MaSHARES co-working space & Maker Space ขอสงวนสิทธิ์ต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากข้อมูลเท็จนั้น

4. MaSHARES co-working space & Maker Space ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเป็นสมาชิกและเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆที่จะเกิดขึ้น จากการใช้งานใน MaSHARES co-working space & Maker Space

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ MaSHARES co-working space สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์ 02-849-6420
1. นาย ชนมภูมิ เฟื่องฟุ้ง chonmapoom.phu@mahidol.edu 
2. นาย สุทธิ กสิณาทร soothi.kas@mahidol.edu