Mahidol Startup Bootcamp 2019 (DAY 1)
22/02/2019
Team iNT เข้าร่วมงาน ตลาดนัดแลกเปลี่ยนความรู้
25/02/2019

Mahidol Startup Bootcamp 2019 (DAY 2-3)

   

เมื่อวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม “Mahidol Startup Bootcamp 2019” ขึ้นเป็นวันที่ 2 และ 3 โดยมีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการ Workshop เพิ่มความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งได้รับเกียรติจากตัวแทนของ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Problem Solution fit” และ “Business Model Canvas” และกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ร่วมแชร์ไอเดียสร้างสรรค์ และต่อยอดความคิดสู่การทำธุรกิจ Startup ได้รับเกียรติจาก ดร.ชมพูนุท ผ่องจิตร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยนานาชาติ และ ผู้ช่วยศาตราจารย์.ดร.วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มาเป็นเมนเทอร์ให้คำแนะนำ และกิจกรรม Pitching เป็นกิจกรรมสุดท้าย ที่ให้นักศึกษารวมกลุ่มและนำเสนอแผนธุรกิจของตนเอง ได้มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 6 ทีมและทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้คือทีม “Elderex” ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ, โครงการจัดตั้งนครสวรรค์, วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยนำเสนอไอเดียธุรกิจการทำ Applicationให้บริการการดูแลผู้สูงอายุ” ปิดท้ายด้วยการมอบของรางวัลพิเศษให้กับนักศึกษาที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้