สารกระตุ้นการวางไข่กุ้ง
26/10/2020
เครื่องดื่มกระตุ้นความอยากอาหารผู้ป่วยมะเร็ง
26/10/2020

แม่กุ้งก้ามกรามแปลงเพศ

รายละเอียดผลงาน

  เทคโนโลยีนี้เป็นการกระตุ้นให้กุ้งก้ามกรามเพศผู้มีเพศสภาพภายนอกเป็นเพศเมียโดยไม่ต้องผ่าตัดเพื่อทำลาย   ต่อมแอนโดรเจนิค ทำให้ได้แม่กุ้งก้ามกรามแปลงเพศ ซึ่งเมื่อผสมพันธุ์กับกุ้งเพศผู้ จะให้ผลผลิตลูกกุ้งก้ามกรามเพศผู้ที่มีขนาดตัวใหญ่ โตเร็วและราคาสูงกว่ากุ้งก้ามกรามเพศเมีย จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มโอกาสการส่งออกกุ้งก้ามกราม ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมกุ้งก้ามกรามไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก

ผู้ประดิษฐ์หลัก : ดร. สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล และคณะ   

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายถอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์  นางสาวอธิฌา สร้อยนาค  Tel : 02-849-6056-7    Email : athicha.soi@Mahidol.edu