iNT จัดกิจกรรม Mahidol Incubation Program 2021 (Workshop & Laboratory) ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ Effective Pitching
24/06/2021
iNT จัดกิจกรรม Pitching โครงการ Mahidol Incubation 2021
09/07/2021

ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ‘ทรัพย์สินทางปัญญากับการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ’

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ ‘ทรัพย์สินทางปัญญากับการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ’ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล