เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • Instrument Tuner Application

    โปรแกรมที่ผู้วิจัยใคร่จะนำมาพัฒนาระบบการเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย