ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ ทิศทางและแผนการดำเนินงานในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 12/2564
04/03/2022
iNT ร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
09/03/2022

ผอ. iNT ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุม ‘พรบ.ใหม่ นักวิจัยต้องรู้ จัดขึ้นโดยกองบริหารงานวิจัย

วันที่ 8 มีนาคม 2565 กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานประชุม ‘พรบ.ใหม่ นักวิจัยต้องรู้ : พรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม’ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งในงานประชุมดังกล่าว มีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของพรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมและบทบาทของนักวิจัยในการดำเนินงานตาม พรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และคุณพลอยพรรณ จิตรแจ้ง หัวหน้างานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ (Technology Commercialization) สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับสาระสำคัญของ พรบ.ที่นักวิจัยควรรู้ โดยในงานประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม การนำผลงานวิจัย นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดงานวิจัย สร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นแรงจูงใจ ส่งเสริมให้มีการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้น