ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรม หัวข้อ ‘มาทำความเข้าใจ แนวทางการรับทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ’ จัดขึ้นโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
11/02/2022
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมเป็นวิทยากรร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ “ประสบการณ์การบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษา”
24/02/2022

ประกาศผล กิจกรรม ‘Invent for the Planet 2022’

วันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม ‘Invent for the Planet 2022’ ในรูปแบบ Online via Microsoft Team เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันบ่มเพาะไอเดียสร้างสรรค์ ร่วมแก้ไขปัญหา ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และประเด็นทางสังคม โดยผลการแข่งขัน ทีม Solar Roof Noah’s Ark คว้ารางวัลชนะเลิศ นำเสนอไอเดีย ที่พักอาศัยชั่วคราวระหว่างเกิดภัยพิบัติ พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมส่งผลงานไอเดียสร้างสรรค์ในโครงการ Invent for the Planet 2022 ในระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้นโดย Texas A&M University ต่อไป ส่วนทีมที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม seashell on the seashore นำเสนอไอเดีย การคำนวณชีวมวล (Biomass Estimation)  โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อทดแทนวิธีการคำนวณแบบดั้งเดิม และทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Daily Volts นำเสนอไอเดีย การสร้างพลังงานไฟฟ้าจากการเคลื่อนไหวในออฟฟิศ

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) อาจารย์ ดร.สุพรรณ  ทิพย์ทิพากร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานผู้มอบรางวัลเงินทุนสนับสนุนให้กับทีมผู้เข้าแข่งขัน รวมถึงได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ราม แย้มแสงสังข์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้อำนวยโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ. ดร. วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย