สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “MU Developer Bootcamp : Special Track ครั้งที่ 2 ” เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ทางด้าน Developer สู่การใช้งานจริง
17/11/2022
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘Sharing Experience : From Scientist Entrepreneur’ ที่จัดขึ้นโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
21/11/2022

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม Workshop “Introduction to 3D Printing Technology” เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ พร้อมทดลองใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์ภาพ 3 มิติ ณ MaSHARES co-working space MB

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม Workshop “Introduction to 3D Printing Technology” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ พร้อมให้ทดลองใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์ภาพ 3 มิติ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรวรรธน์ วรรธนะโกวินท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Septillion มาเป็นวิทยากรร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ MaSHARES co-working space MB