iNT เข้าร่วมการประชุมกับ NIA เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ Entrepreneurial University
02/08/2021
05/08/2021

iNT ร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับ InnoSpace (Thailand)

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าประชุมหารือร่วมกับ InnoSpace (Thailand) เพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือในการส่งเสริม Startup Ecosystem ในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงเรื่องการลงทุนใน Deep Tech Startup เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำนวัตกรรมไปก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง