สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ‘เครือข่ายผู้ประสานงานด้านบริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ’ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการโครงการรับทำวิจัยและบริการทางวิชาการ
22/12/2022
iNT ม.มหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท เจ็นโฟสิส จำกัด ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม
06/01/2023

iNT ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงานโรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (MUMT Pilot Plant) ณ โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ (Pilot Plant)

วันที่ 5 มกราคม 2566 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ (Pilot Plant) โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (MUMT Pilot Plant) พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านการให้บริการทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม เป็นผู้ให้การต้อนรับ