MICC เข้าเยี่ยมชมงานและร่วมประชุมกับบริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ตราสินค้าข้าวหงษ์ทอง)
12/03/2021
MICC จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Trend & Technology หัวข้อ “นวัตกรรมข้าวไทย ใส่ใจเบาหวาน”
23/03/2021

ผู้อำนวยการ iNT เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรบรรยายเสวนาในงาน “สัมมนาผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา”

วันที่ 15 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าร่วมประชุม พร้อมร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเสวนาในงาน “สัมมนาผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา” ในหัวข้อ ‘ประสบการณ์การบริหารทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย’ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธี จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถขับเคลื่อนนโยบายและดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันได้