ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ‘แนวทางการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม’ ประจำปี 2564
08/06/2021
iNT จัดกิจกรรม Mahidol Incubation Program 2021 (Workshop & Laboratory) ครั้งที่ 5 ในหัวข้อEntrepreneurial Finance
16/06/2021

iNT ส่งผู้แทนเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง ‘เคล็ดลับความสำเร็จสู่เส้นทางทุนวิจัยและนวัตกรรมทางธุรกิจปี 2564’

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 คุณอรวลัญช์ โลหิตหาญ หัวหน้างานระบบนิเวศผู้ประกอบการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาวิชาการ เรื่อง ‘เคล็ดลับความสำเร็จสู่เส้นทางทุนวิจัยและนวัตกรรมทางธุรกิจปี 2564’ ซึ่งจัดโดย สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านทางระบบออนไลน์ Webex เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทุนวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ทุน Pre-Seed Fund เป็นต้น