สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “MU Developer Bootcamp : Special Track” เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ทางด้าน Developer สู่การใช้งานจริง
11/11/2022
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “MU Developer Bootcamp : Special Track ครั้งที่ 2 ” เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ทางด้าน Developer สู่การใช้งานจริง
17/11/2022

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการให้บริการทางวิชาการและการบริหารจัดการองค์กร ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ พร้อมบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการให้บริการทางวิชาการ การบริหารจัดการองค์กร รวมไปถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสัมมนาและหลักสูตรอบรมต่างๆต่อไปในอนาคต