MICC จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Innovation For Change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหัวข้อ “AI กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมข้าวไทย”
26/04/2022
iNT จัดกิจกรรม MU Pitching Stage 2022 เพื่อคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2022
09/05/2022

ผู้อำนวยการ iNT เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ ‘นโยบายการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)’ ในรายการ ORS Channel Season2 จัดขึ้นโดย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 27 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เป็นวิทยากรบรรยายบรรยายพิเศษ ‘นโยบายการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)’ ในรายการ ORS Channel Season2 จัดขึ้นโดย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน นโยบายการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ให้กับบุคลากรของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webx Meeting