ประกาศผล กิจกรรม ‘Invent for the Planet 2022’
22/02/2022
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี วันพระราชทานนาม 134 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
03/03/2022

ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมเป็นวิทยากรร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ “ประสบการณ์การบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษา”

iNT. ร่วมกับ สป.อว. จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 เพื่อการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมเป็นวิทยากรร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ “ประสบการณ์การบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษา” ในงานการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 เพื่อการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับบุคลากร ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีระบบการบริหารการวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสมตามบริบทของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

พร้อมทั้งเสวนาหัวข้อ

  •  กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษากับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
  • บทบาทของนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาไทยในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไปพร้อมกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
  • มุมมองการบริหารงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสู่การสร้างธุรกิจ
  • ประสบการณ์การบริหารงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษา