สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ “MU Developer Bootcamp” ในหัวข้อ ‘Data Science in Practice’
09/09/2022
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการให้บริการทางวิชาการและการบริหารจัดการองค์กร
09/09/2022

ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในโครงการอบรม ‘พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 สิ่งที่นักวิจัยควรรู้ ผ่านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา’

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) พร้อมด้วยคุณพลอยพรรณ จิตรแจ้ง เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา หัวหน้างานงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในโครงการอบรม ‘พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 สิ่งที่นักวิจัยควรรู้ ผ่านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา’ ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการอบรมนี้
จัดขึ้นเพื่อสร้างวามรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting