ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในโครงการอบรม ‘พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 สิ่งที่นักวิจัยควรรู้ ผ่านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา’
09/09/2022
กิจกรรม MU DEV x Looloo : การแก้ไขโจทย์ธุรกิจด้วย AI และ Design Thinking
09/09/2022

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการให้บริการทางวิชาการและการบริหารจัดการองค์กร

วันที่ 8 กันยายน 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการให้บริการทางวิชาการและการบริหารจัดการองค์กร กับสำนักบริหารงานวิจัยและและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS : KMITL Research and Innovation Services) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนนท์ ไพบูลย์ศิลป์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ