iNT ส่งผู้แทนเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง ‘เคล็ดลับความสำเร็จสู่เส้นทางทุนวิจัยและนวัตกรรมทางธุรกิจปี 2564’
11/06/2021
iNT จัดกิจกรรม Mahidol Incubation Program 2021 (Workshop & Laboratory) ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ Effective Pitching
24/06/2021

iNT จัดกิจกรรม Mahidol Incubation Program 2021 (Workshop & Laboratory) ครั้งที่ 5 ในหัวข้อEntrepreneurial Finance

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 โครงการ ‘Mahidol Incubation Program 2021’ โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Workshop & Laboratory ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ Entrepreneurial Finance ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินสำหรับการทำธุรกิจ พร้อมเรียนรู้การจัดทำ Financial Projection ในเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจาก คุณสรธร วัฒนามาลาชัย ที่ปรึกษาการเงินอิสระ เจ้าของ Youtube Channel คุยการเงิน กับที มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม