นักศึกษา ม.มหิดล ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขัน Startup Thailand League 2021 ระดับประเทศ และได้รับคัดเลือกร่วมแสดงผลงานรอบ Demo Day
20/07/2021
iNT ร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับ InnoSpace (Thailand)
02/08/2021

iNT เข้าร่วมการประชุมกับ NIA เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ Entrepreneurial University

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการประชุม การนําเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ Entrepreneurial University ที่จัดขึ้นโดย สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยนำร่อง จำนวน 10 มหาวิทยาลัย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ Entrepreneurial University รวมถึงการนํากลไกการสนับสนุนต่าง ๆ ที่สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงไปสู่เชิงพาณิชย์ในมหาวิทยาลัยต่อไป