iNT เข้าร่วมงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย เรื่อง Innovation & Construction Technology ในโครงการ SALAYA ONE
10/02/2022
ประกาศผล กิจกรรม ‘Invent for the Planet 2022’
22/02/2022

ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรม หัวข้อ ‘มาทำความเข้าใจ แนวทางการรับทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ’ จัดขึ้นโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายงานบริการวิจัยและวิชาการ งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในกิจกรรม หัวข้อ ‘มาทำความเข้าใจ แนวทางการรับทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ’ จัดขึ้นโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อาจารย์ ดร.วรรณพร พงษ์เพ็ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการเพื่อสังคม คณะศิลปะศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบข้อบังคับฯ ในการรับทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) ที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ นักวิจัย ภายในมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมภายนอก พร้อมแนะนำทุนสำหรับการนำไปพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม อาทิเช่น Pre-Seed Fund วิจัยดี มีทุนต่อยอด ให้กับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webx Meeting