ผอ. iNT ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุม ‘พรบ.ใหม่ นักวิจัยต้องรู้ จัดขึ้นโดยกองบริหารงานวิจัย
08/03/2022
Mahidol Startup club จัดกิจกรรม MSEC Season ll : Success Before Songkran (SBS) ในหัวข้อ Growth Mindset & Design Thinking เสริมสร้างทักษะและพัฒนากระบวนการคิดเพื่อต่อยอดสู่การเป็น Startup
21/03/2022

iNT ร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 9 มีนาคม 2565 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการ และบุคลากร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และทีมผู้บริหารศูนย์วิจัย เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) กับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการสร้างสรรค์ และผลักดันผลงานวิจัย นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ