iNT Series Workshop หัวข้อ ‘CR 04′
20/08/2020
iNT ลงพื้นที่จัดกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยี ณ ชุมชนบ้านไผ่เกาะ จังหวัดนครปฐม
01/09/2020

iNT Series Workshop หัวข้อ CR 04

 

วันที่ 25 กันยายน 2563 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม iNT Series Workshop ในหัวข้อ ‘CR 04 และเทคนิคการบริหารโครงการรับทำวิจัย’ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแบบฟอร์ม CR04 และหลักการบริหารจัดการโครงการรับทำวิจัย แก่ผู้ประสานงานด้านการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ม.มหิดล โดยการให้ผู้เข้าร่วมได้ลองปฏิบัติจริง พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน