iNT Roadshow @วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
19/08/2019
กิจกรรมบรรยายพิเศษ “Innovation for Everyone”
21/08/2019

iNT Roadshow @ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ วิทยาลัยศาสนศึกษา

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) นำโดยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรม Road Show ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ข้อมูลด้านบริการรับทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561) รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงาน/ผู้ปฎิบัติงานด้านการให้บริการทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัยต่อไป