กิจกรรม ‘คลินิกเทคโนโลยี’ ณ จังหวัดกาญจนบุรี
16/08/2019
iNT Roadshow @ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ วิทยาลัยศาสนศึกษา
20/08/2019

iNT Roadshow @วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วันที่19 สิงหาคม2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) นำโดยศาสตราจารย์ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมทีมงาน จัดกิจกรรมRoad Show ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ หาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร รวมถึงบริการรับทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร คณาจารย์นักวิจัย บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงาน/ผู้ปฎิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการให้บริการทางวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัยต่อไป