iNT Road Show & Mobile Clinic @มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
26/07/2019
iNT Roadshow @คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
06/08/2019

iNT Roadshow @คณะสัตวแพทยศาสตร์และศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

  

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) นำโดยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมทีมงาน จัดกิจกรรม Road Show ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์และศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ข้อมูลด้านบริการรับทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561) รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงาน/ผู้ปฎิบัติงานด้านการให้บริการทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัยต่อไป