iNT Roadshow @คณะสัตวแพทยศาสตร์และศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
05/08/2019
iNT ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology)
07/08/2019

iNT Roadshow @คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) นำโดยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรม Road Show ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ข้อมูลด้านบริการรับทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561) รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงาน/ผู้ปฎิบัติงานด้านการให้บริการทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัยต่อไป