iNT หารือร่วมกับ ICT มหิดล
26/02/2019
กิจกรรม Talent Mobility Workshop (DAY 3)
28/02/2019

iNT Road Show @PY

  

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (INT)  นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมทีมงาน จัดกิจกรรม Road Show ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ข้อมูลด้านบริการรับทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ รวมถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเภทและการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรผู้มีหน้าที ประสานงาน/ผู้ปฎิบัติงานด้านการให้บริการทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัยต่อไป