iNT หารือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกง (National Cheng Kung University)
11/07/2019
iNT ร่วมหารือ ให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
15/07/2019

iNT Road Show & Mobile Clinic @มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

   

 

iNT Road Show & Mobile Clinic @มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์เพื่อให้ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการของ iNT แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงาน/ผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) นำโดยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรม iNT Road Show & Mobile Clinic ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการที่สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นผู้ดูแล ได้แก่ งานบริการวิจัยและวิชาการ (Research – Academic Service) ว่าด้วยเรื่องของแนวทางเกี่ยวกับการรับทำวิจัยและบริการวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561 , งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ (Technology Commercialization) ว่าด้วยเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และระเบียบข้อบังคับฯว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ.2561 และงานระบบนิเวศน์ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Ecosystem) ว่าด้วยเรื่องของกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Startup) นอกเหนือจากการให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจในงานบริการที่สถาบันฯเป็นผู้ดูแลแล้ว ยังมีการให้คำปรึกษา ตอบคำถามโดยตรงต่อผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัยบุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงานและผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง