iNT Roadshow @วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
26/08/2019
iNT ลงพื้นที่จัดกิจกรรม ‘คลินิกเทคโนโลยี’ ณ อ.ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
30/08/2019

iNT Road Show & Mobile Clinic @มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

ในวันที่ 30 สิงหาคมคม 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) นำโดยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรม iNT Road Show & Mobile Clinic ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาอำนาจเจริญ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการที่สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นผู้ดูแล ได้แก่ งานบริการวิจัยและวิชาการ (Research – Academic Service) ว่าด้วยเรื่องของแนวทางเกี่ยวกับการรับทำวิจัยและบริการวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561 ,งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ (Technology Commercialization) ว่าด้วยเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และระเบียบข้อบังคับฯว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ.2561และงานระบบนิเวศผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Ecosystem) ว่าด้วยเรื่องของกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Startup) นอกเหนือจากการให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจในงานบริการที่สถาบันฯเป็นผู้ดูแลแล้ว ยังมีการให้คำปรึกษา ตอบคำถามโดยตรงต่อผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัยบุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง