iNT ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย
08/03/2019
iNT บรรยายพิเศษ @คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
15/03/2019

iNT Road Show @สถาบันโภชนาการ มหิดล

ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรม Road Show ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ข้อมูลด้านบริการรับทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ รวมถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเภทและการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรผู้มีหน้าทีประสานงาน/ผู้ปฎิบัติงานด้านการให้บริการทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัยต่อไป