กิจกรรม Talent Mobility Workshop (DAY 3)
28/02/2019
พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่นักประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
01/03/2019

iNT Road Show @สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

   

 

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (INT)  นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทีมงานจัดกิจกรรม Road Show ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ข้อมูลด้านบริการรับทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงาน/ผู้ปฎิบัติงานด้านการให้บริการทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัยต่อไป