Mahidol Startup Bootcamp ครั้งที่ 2’ วันที่ 2
03/05/2019
iNT และ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หารือด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15/05/2019

iNT Road Show @ วิทยาลัยนานาชาติ

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรม Road Show ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ข้อมูลด้านบริการรับทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงาน/ผู้ปฎิบัติงานด้านการให้บริการทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัยต่อไป