iNT หารือแนวทางการสร้างความร่วมมือ การพัฒนาแผนธุรกิจในงานวิจัยกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
21/05/2019
กิจกรรม Workshop “INTRODUCTION TO 3D PRINTING TECHNOLOGY” ครั้งที่ 2 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์ภาพ 3 มิติ
28/05/2019

iNT Road Show @ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมทีมงาน จัดกิจกรรม Road Show ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ข้อมูลด้านบริการรับทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงาน/ผู้ปฎิบัติงานด้านการให้บริการทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัยต่อไป