iNT Road Show @คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
23/07/2019
iNT Road Show & Mobile Clinic @มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
26/07/2019

iNT Road Show @คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ข้อมูลด้านบริการรับทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ


วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรม Road Show ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ข้อมูลด้านบริการรับทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงาน/ผู้ปฎิบัติงานด้านการให้บริการทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัยต่อไป