hilight

iNT จัดกิจกรรม “Zero 2 One Camp” ภายใต้โครงการ Mahidol Startup Thailand League 2021
17/05/2021
iNT จัดกิจกรรม ‘Mentoring Session’ ครั้งที่ 1 ภายใต้กิจกรรม Mahidol Startup Thailand League 2021
24/05/2021

iNT จัดกิจกรรม Mahidol Incubation Program 2021 (Workshop & Laboratory) ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ Core Technology , Solution & MVP

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โครงการ ‘Mahidol Incubation Program 2021’ โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Workshop & Laboratory ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ Core Technology , Solution & MVP ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาร่วมเรียนรู้เรียนรู้ ศึกษากระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีและต้นแบบของผลิตภัณฑ์/บริการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เคตะ โอโน รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม