05/08/2021
iNT จัดกิจกรรม ‘เทคนิคการบริหารจัดการโครงการและทบทวนความเข้าใจในการรับทำโครงการวิจัย’
18/08/2021

ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับโครงการ MU-HDP รุ่นที่ 6 ในหัวข้อ ‘การขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์’

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-HDP) รุ่นที่ 6 ในหัวข้อ ‘การขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์’ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมการบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.