iNT จัดกิจกรรม ‘เทคนิคการบริหารจัดการโครงการและทบทวนความเข้าใจในการรับทำโครงการวิจัย’
18/08/2021
24/08/2021

iNT รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) ประจำปี 2564

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Online MU EdPEx Assessment โดยมีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบัน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงาน โดยมี นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง เป็นประธานคณะกรรมการ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้มีแนวทางปฏิบัติที่ดี เป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำนเนินการที่เป็นเลิศต่อไป