เปิดตัว iNT
29/11/2018
มีอิ๊นท์…ไม่มีอ๊าวววท์
03/12/2018

iNT Roadshow @CM

iNT ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศผู้ประกอบการเพื่อสร้างศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรม