iNT รับการตรวจ EdPEx ประจำปี 2563
03/07/2020
iNT จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ สิทธิบัตรปัญญาประดิษฐ์ AI PATENT
24/07/2020

iNT ลงพื้นที่จัดกิจกรรม ‘คลินิกเทคโนโลยี’

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โครงการการบริการให้คำปรึกษาฯ คลินิกเทคโนโลยี โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้และให้คำปรึกษา เรื่อง ‘การบริหารจัดการการเงินเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน’ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา อาจารย์ประจำสาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตกาญจนบุรี มาเป็นวิทยากรในการสร้างแนวคิดในการบริหารต้นทุนและกำไร จุดคุ้มทุนของผลิตภัณฑ์ เป็นแนวคิดในการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นกับชุมชน ต่อยอดความเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนบ้านสามัคคีธรรม จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก