iNT ลงพื้นที่จัดกิจกรรม ‘คลินิกเทคโนโลยี’
24/07/2020
iNT จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ ‘มาตรฐาน อย.เพื่อส่งเสริมงานวิจัยเครื่องมือแพทย์’
30/07/2020

iNT จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ สิทธิบัตรปัญญาประดิษฐ์ AI PATENT

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ ‘สิทธิบัตรปัญญาประดิษฐ์ AI PATENT’ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM และ Facebook Live เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาด้าน AI (Artificial Intelligence) สู่การนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดผลงานวิจัยที่มีคุณค่า โดยได้รับเกียรติจาก คุณปันจะ ห้าวหาญ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ , คุณตะวันส่องแสง การย์กวินพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ และคุณศิริณี ทองปัญจา นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมอบรม