iNT ให้การต้อนรับคณะทำงานจาก NUS (National University of Singapore)
26/11/2019
iNT ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรม Pitching ภายใต้โครงการ iNT ONBOARD
27/11/2019

iNT ให้การต้อนรับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ ‘Talent Mobility’ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานในการนำนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานกับภาคอุตสาหกรรมภายนอก รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการ Talent Mobility ภายในมหาวิทยาลัย