iNT ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรม Pitching ภายใต้โครงการ iNT ONBOARD
27/11/2019
iNT เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงาน ‘ ถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563’ 
09/01/2020

iNT เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรรมการประจำมหาวิทยาลัยฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ทางสถาบันฯได้มีนำเสนอผลงานที่โดดเด่นของสถาบันฯและได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมระดับภูมิภาค (RISE) มาเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมในหัวข้อ Education Innovation – Do or Die กับทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีและหัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)