iNT Road Show @คณะทันตแพทยศาสตร์
18/04/2019
กิจกรรม “Visual Thinking and Storytelling Workshop”
25/04/2019

iNT เข้าศึกษาดูงานด้านบริการวิจัยและวิชาการ@CU

วันที่ 24 เมษายน 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมทีมงาน เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านบริการวิจัยและวิชาการ ณ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง รองกรรมการผู้อำนวยการ และ คุณต่อศักดิ์ พฤกษะริตานนท์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน ให้การต้อนรับ