พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่นักประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
02/03/2020
iNT รับการตรวจ EdPEx ประจำปี 2563
03/07/2020

iNT เข้าประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการ True Lab

 

 

วันที่ 9 มีนาคม 2563 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการ True Lab เพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือในการส่งเสริม Startup Ecosystem ในมหาวิทยาลัย ในด้าน Facility , Funding และ Mentoring