กิจกรรมการแข่งขัน Mahidol Incubation Program: Pitching Stage รอบที่ 2
27/01/2022
iNT ประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับ บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด
04/02/2022

iNT เข้าประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับ สถาบันพลาสติก

iNT เข้าประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับ สถาบันพลาสติก เพื่อผลักดันผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์สู่สังคมและเชิงพาณิชย์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการ และบุคลากร เข้าประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับ สถาบันพลาสติก (Plastics Institute Of Thailand) นำโดยนายวีระ ขวัญเลิศจิตต์  ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ในการสร้างการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของสังคมและประเทศ ร่วมผลักดันผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์สู่สังคมและเชิงพาณิชย์ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) โดยให้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเป็นฐานในการดำเนินธุรกิจต่อไป